top of page

Privacyverklaring

Van Ammers Transporten B.V.  respecteert de privacy van haar cliënten stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Van Ammers Transporten B.V.  gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de verkregen persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied. Van Ammers Transporten B.V.   gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt uitsluitend voor de doeleinden zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven. In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die wij verkrijgen van en over onze cliënten.

Verzamelde gegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten wordt u gevraagd uw e-mailadres, voor- en achternaam, adresgegevens en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Facturatie, het verstrekken van offertes, het opmaken van (huur)contracten en voor verwerking in onze boekhouding;

  • Voor het uitvoeren van de opdracht  zoals met u overeengekomen, doorgaans bestaande uit vervoersdiensten of de verhuur van containers;

  • Contact met u op te nemen over uitvoering van onze diensten, verzending van facturen en eventuele niet-betaalde facturen;

  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

  • De verzamelde gegevens worden niet voor marketing doeleinden gebruikt.

 

Uw NAW-gegevens worden opgenomen in het beveiligde online Twinfield boekhoudsysteem van onze accountant BDO Nederland. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door Van Ammers Transporten B.V. en onze accountant BDO Nederland om aan alle wettelijke eisen en voorschriften te kunnen voldoen die aan onze boekhouding worden gesteld. Van Ammers Transporten B.V. zal deze gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij Van Ammers Transporten B.V. daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.

Bescherming persoonsgegevens
Van Ammers Transporten B.V. draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Van Ammers Transporten B.V.  bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten en de wettelijke bewaartermijnen en voorschriften die hierop van toepassing zijn. 

Verstrekken van gegevens
Van Ammers Transporten B.V.  zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij dit benodigd is voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden of zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak. Van Ammers Transporten B.V.  behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van (de activiteiten van)) Van Ammers Transporten B.V. , bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Van Ammers Transporten B.V. zal zich inspannen (indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt) u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een bericht op deze website.

Cookies
Op onze website www.vanammerstransporten.nl maken wij gebruik van tracking cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Daarin wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Of u kunt in de cookie melding van de website aangeven dat u geen tracking cookies van de Van Ammers Transporten B.V. website accepteert. In dat geval kan het echter voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot specifieke onderdelen van onze website. Voor meer informatie over Cookies, lees verder>

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke contactgegevens wij over u hebben vastgelegd of indien u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via info@vanammerstransporten.nl. U heeft het recht Van Ammers Transporten B.V.  te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van u te verwijderen, mits dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijnen en voorschriften waaraan wij moeten voldoen. Van Ammers Transporten B.V.  zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Van Ammers Transporten B.V. en het privacybelang van u.

Verantwoordelijkheid van Van Ammers Transporten B.V.

De Van Ammers Transporten B.V. website bevat hyperlinks naar websites van derden. Van Ammers Transporten B.V.  is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen in de Privacyverklaring worden bekend gemaakt op deze webpagina. De huidige versie is gewijzigd op 5 mei 2018.

Vragen
Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vanammerstransporten.nl.

Toepasselijk recht
Op deze Privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VAN AMMERS TRANSPORTEN B.V.

De Volger 35

1483 GA  De Rijp

Telefoon:x06-50298239x|E-mail:xinfo@vanammerstransporten.nlx

Internet: vanammerstransporten.nlx  | KvK:      37045201                                                                                                     Datum:  5 mei 2018

bottom of page